Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa;
 • Za ochronę danych osobowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@pism.pl, tel. 22 556 80 50;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przyjęcia zgłoszenia i zapewnienia udziału w organizowanym przez PISM wydarzeniu;
  • informowania Pani/Pana o innych organizowanych przez PISM wydarzeniach – w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej;
 • Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Biurem Informacji Publicznej PISM przy organizacji wydarzeń;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji udziału w wydarzeniu, zaś w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej – do czasu rezygnacji z jej otrzymywania, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową dopuszczenia do udziału w postępowaniu zgłoszeniowym.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat. Ja niżej podpisany/a wyrażam swoją wolę, zgodnie z zaznaczeniami poniżej.

Ja niżej podpisany/a

na przetwarzanie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie dokumencie dla potrzeb niezbędnych do przyjęcia zgłoszenia i zapewnienia udziału w organizowanym przez PISM wydarzeniu oraz – w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej – do informowania mnie o innych organizowanych przez PISM szkoleniach i kursach procesu rekrutacji, realizacji płatności oraz przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).

Ja niżej podpisany/a

na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej o organizowanych przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych wydarzeniach, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).

© Polski Instytut Spraw Międzynardowych